Ajutor de minimis în cuantum de 20 de lei/familia de albine

În Monitorul Oficial nr. 774 din 24 septembrie 2019 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol”. Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producţiei primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie. Prevederile prezentei scheme se aplică:
a) apicultorilor, persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
b) apicultorilor, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
c) apicultorilor, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Criteriile de eligibilitate

Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, întreprinderile/întreprinderile unice prevăzute la art. 5 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2019, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis potrivit prezentei hotărâri se acordă beneficiarilor pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie, în cuantum de 20 de lei/familia de albine. Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 de euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă. Direcţiile pentru agricultură judeţene solicită Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” lista apicultorilor cu efectivele de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data de 1 martie 2019. După efectuarea verificării prevăzute şi informarea beneficiarilor asupra efectivelor înscrise în lista menţionată, beneficiarii depun la direcţiile pentru agricultură judeţene cererea însoţită de următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 5, lit. a);
c) copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei.
Documentele prevăzute la alin. (4), lit. a) şi c) din prezenta hotărâre sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”. În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la art. 5 deţin în exploataţie mai multe stupine care sunt situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la direcţia pentru agricultură judeţeană pe teritoriul căreia beneficiarul deţine numărul cel mai mare de familii de albine. Perioada de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare este 30 septembrie-31 octombrie 2019, ne-a informat şeful agriculturii argeşene, Vasile Roman.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It