Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 12 august 2022 20:15

ANUNȚ

 1. Informaţii generale privind concedentul,în special denumirea,codul fiscal,adresa,numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local al Comunei Valea Iașului, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Sat Valea Iașului, Comuna Valea Iașului, județul Argeș, tel./fax:0248.724.411; email: primaria_viasului@yahoo.com, cod poștal 117795, cod fiscal: 4121986.

 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Obiectul concesiunii îl constituie suprafaţa de teren de 8.979 mp, proprietate privată a Comunei Valea Iașului, categoria de folosinţă neproductiv, situat în extravilanul comunei Valea Iașului, punctul “Hotar”, sat Mustățești, comuna Valea Iașului, județul Argeș, cu destinația - derulare activitate apicolă, număr C.F. 81722, număr cadastral 81722.

Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 şi în conformitate cu H.C.L. nr. 71 din data de 29.06.2022.

 1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

  1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Valea Iașului.

  2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul financiar contabil, impozite și taxe locale, casierie, relații cu publicul, resurse umane, executări silite, comuna Valea Iașului, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, sat Valea Iașului, județul Argeș.

  3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019:
   50 lei, ce se poate achita numerar la casieria Comunei Valea Iașului, sau cu ordin de plată în contul RO19TREZ0485006XXX000911 deschis la Trezoreria Municipiului Curtea de Argeș, cod fiscal 4121986.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.08.2022, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

  1. Data limită de depunere a ofertelor: 26.08.2022, ora 12.00.

  2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Comuna Valea Iașului, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, sat Valea Iașului, județul Argeș.

  3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare.

 1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.08.2022, ora 11.00, la sediul Comunei Valea Iașului, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, sat Valea Iașului, comuna Valea Iașului, județul Argeș, sala de ședințe.

 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Argeș, Pitești, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 7, județul Argeș, tel. 0248.216599, fax 0248.212410, e-mail tr-arges@just.ro.

 3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05.08.2022

PRIMAR,

Cristian ENESCU


 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.