PLAN DE MĂSURI MULTIANUAL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR privind colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile provenite de la populaţie, instituţiile şi agenţii economici în Municipiul Curtea de Argeş

I. CADRUL LEGAL

Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile generate pe raza Municipiului Curtea de Argeş este elaborat în conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 101/2006, a serviciului public de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
- O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul pentru Mediu;
- Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor;
- Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor.

II. SCOPUL ELABORĂRII PLANULUI îl reprezintă:

1. Refacerea şi protecţia mediului, creşterea calităţii vieţii locuitorilor Municipiului Curtea de Argeş.
2. Creşterea gradului de informare şi de conştientizare a populaţiei, precum şi educarea cetăţenilor cu privire la managementul deşeurilor municipale, în general şi la colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile, în special.
3. Creşterea ratei de reutilizare, reciclare şi reducerea cantităţii de deşeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a acestora.
4. Îndeplinirea, prin devierea de la depozitare a deşeurilor reciclabile, pe de o parte, a obligaţiilor pe care Municipiul Curtea de Argeş le are de îndeplinit conform O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul pentru Mediu şi atingerea ţintelor de reciclare impuse României, în calitate de membru al U.E., pe de altă parte.

III. OBIECTIVELE ASUMATE DE ROMÂNIA REFERITOR LA DEŞEURILE RECICLABILE

Prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, ţara noastră şi-a asumat îndeplinirea următoarelor obiective:
- Să atingă, până la data de 31.12.2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă, provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsură în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similar deşeurilor care provin din gospodării.
- Să îndeplinească obligaţiile anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanelor juridice pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de construcţie/desfiinţare, după cum urmează:
a) minimum 55% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2019;
b) minimum 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2020.
- Să colecteze separat biodeşeurile în vederea compostării şi/sau fermentării acestora.
- Să reducă cantitatea de deşeuri biodegradabile la depozitare la 35% din cantitatea de deşeuri depozitată.

IV. OBLIGAŢII

1. Obligaţiile legale ale autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ale acestora, în domeniul gestionării deşeurilor

# Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
Art. 17, alin. (1): Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii:
a) să asigure colectarea separată pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract al serviciului de salubrizare şi să organizeze atribuirea conform deciziei luate;
b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării;
c) să includă în caietele de sarcini şi în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3, alin. (1), lit. c) şi f) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a);
d) să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanţă pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b) şi penalităţi pentru nerealizarea lor;
e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic <<plăteşte pentru cât arunci>>, bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:
(i) volum;
(ii) frecvenţă de colectare;
(iii) greutate;
(iv) saci de colectare personalizaţi;
f) să stabilească şi să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi sancţiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;
g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;
h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru economia circulară prevăzută în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;
i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuţiei pentru economia circulară pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte.

2. Obligaţiile legale ale autorităţilor administraţiei publice locale

# Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:
Art. 59, alin. (1), A: Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii:
a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;
b) urmăresc şi asigura îndeplinirea prevederilor din PJGD;
c) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;
d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege;
e) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare;
f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor O.U.G. nr. 5/2015 pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă;
g) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate şi prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor, inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. f);
h) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului.
Art. 31:
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele responsabilităţi:
a) să colecteze separat biodeşeurile, în vederea valorificării acestora;
b) să trateze biodeşeurile într-un mod care asigură un înalt nivel de protecţie a mediului;
c) să folosească materiale sigure pentru mediu, produse din biodeşeuri;
d) să încurajeze compostarea individuală în gospodării.
# Conform O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul pentru Mediu:
Art. 9 alin. (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:
p) o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare.
Conform Anexei nr. 6 din O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul pentru Mediu, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia îndeplinirii obiectivelor anuale pentru reducerea cantităţilor de deşeuri municipale, după cum urmează:

Obligaţiile beneficiarilor (populaţie/instituţii/agenţi economici)

Conform Legii nr.101/2006, membrii comunităţilor locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii:
- să respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;
- să achite obligaţiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare;
- să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare şi al utilajelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
- să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară.

Obligaţiile operatorului de salubritate

Conform Legii nr.101/2006, obligaţiile operatorului S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. cu privire la prestarea serviciului de salubrizare sunt stabilite în Contractul de delegare nr. 244/2016 încheiat intre A.D.I. SERVSAL ARGEŞ şi S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L., dintre acestea amintim:
- să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale şi cu respectarea Regulamentului serviciului (Anexa nr. 1 la contract) şi Caietului de sarcini ale serviciului (Anexa 2 la contract), a prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare;
- să presteze serviciul de salubrizare pentru toţi utilizatorii cu asigurarea colectării întregii cantităţi de deşeuri generate care intră în obiectul contractului de delegare şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat recipientelor de colectare de pe domeniul public;
- să colecteze doar deşeurile generate în Municipiul Curtea de Argeş;
- să respecte Indicatorii de performanţă prevăzuţi în Anexa 8 la Contractul de delegare nr. 244/2016;
- să sorteze deşeurile municipale colectate în amestec şi depuse la CMID Curtea de Argeş şi să vândă deşeurile reciclabile rezultate doar agenţilor economici autorizaţi;
- să înregistreze reclamaţiile şi sesizările care îi sunt adresate, într-un registru şi să ia măsurile de rezolvare care se impun;
- să ţină gestiunea evidenţei deşeurilor şi să raporteze periodic către ADI SERVSAL ARGEŞ şi oricăror altor autorităţi competente;
- să organizeze periodic campanii de informare şi conştientizare a publicului privind colectarea separată a deşeurilor şi să sprijine U.AT.-ul în campaniile proprii;
- operatorii au obligaţia de a pune la dispoziţia detinatorilor de deşeuri containerele/recipientele, precum şi, după caz, sacii necesari realizării activităţii de precolectare separată a deşeurilor;
- operatorul se obligă să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achiziţiile publice, şi să asigure, totodată, respectarea cerinţelor specifice din legislaţia privind protecţia mediului;
- operatorul de salubritate are obligaţia de a colecta sacii cu deşeurile reciclabile, conform graficului de colectare, de la fiecare gospodărie, puşi la dispoziţie de către A.D.I. Servsal Argeş.

V. SITUAŢIA ACTUALĂ PRIVIND COLECTAREA DEŞEURILOR MENAJERE ŞI RECICLABILE ÎN MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ

În anul 2009 s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeş (A.D.I. Servsal Argeş), care are ca membri toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Argeş, inclusiv Municipiul Curtea de Argeş şi care are drept scop gestionarea deşeurilor municipale generate pe raza teritorială a judeţului, prin implementarea proiectului "Managementul integrat al deşeurilor solide în Judeţul Argeş". În virtutea scopului pentru care a fost înfiinţată, A.D.I. Servsal Argeş a delegat, în numele şi pe seama membrilor săi, serviciile de colectare-transport şi depozitare a deşeurilor municipale generate pe raza judeţului Argeş. În prezent, activitatea de colectare-transport a deşeurilor municipale generate pe raza Municipiului Curtea de Argeş este asigurată de operatorul S.C. Financiar Urban S.R.L.
Pentru a se încuraja şi monitoriza cât mai eficient activitatea de selectare la sursă şi de colectare separată a deşeurilor municipale, Contractul de delegare a serviciului încheiat de A.D.I. Servsal Argeş cu S.C. Financiar Urban S.R.L. cuprinde şi clauze referitoare la:
- obligativitatea selectării deşeurilor reciclabile: hârtie-carton, plastic, metal şi sticlă;
- obligativitatea instituirii şi respectării unui grafic de colectare separat pentru deşeurile reciclate la sursă;
- obligativitatea operatorului de a raporta cantităţile de deşeuri municipale colectate, pe fracţii, cu asigurarea trasabilităţii;
- existenţa unor campanii de educare şi conştientizare publică, cu privire la modalitatea selectării deşeurilor, a importanţei acesteia şi a obligaţiilor pe care le au utilizatorii serviciului de salubrizare, în legătură cu gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor reciclabile;
- existenţa unui plan tarifar, care face posibilă implementarea principiului "plăteşte cât arunci" şi care, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011 şi ale O.U.G. 196/2005, cuprind şi contribuţia pentru economia circulară;
- existenţa obligativităţii îndeplinirii, de către operatori, a unor indicatori de performanţă, în conformitate cu modificările aduse de O.U.G. nr. 74/2018.
De asemenea, prin implementarea proiectului "Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş", pe raza Municipiului Curtea de Argeş, lângă punctele pentru colectarea deşeurilor menajere (spaţii existente, amenajate) s-au amplasat şi containere pentru colectarea deşeurilor reciclabile (hârtie-carton, plastic, metal, sticlă), de la populaţia care locuieşte la bloc.
În vederea încurajării selectării la sursă a deşeurilor şi a diminuării cantităţii de deşeuri municipale depozitate, la nivelul Municipiului Curtea de Argeş s-a optat pentru sistemul de colectare a deşeurilor municipale "din poartă în poartă", pentru populaţia care locuieşte la case. În acest sens, s-au distribuit pubele pentru deşeurile menajere fiecărei gospodării în parte, alături de sacul pentru depozitarea deşeurilor reciclabile.

Modalităţi de colectare a deşeurilor

# Deşeuri menajere
Colectarea deşeurilor menajere se face conform Legii nr. 101/2006 cu modificările şi completările ulterioare, prin două modalităţi:
- Colectarea de la punctele pentru depozitarea deşeurilor menajere, în zonele de blocuri: în fiecare spaţiu (punct) sunt amplasate pubele din plastic, pentru deşeurile reziduale, în funcţie de numărul locatarilor din asociaţia de proprietari/locatari, colectarea deşeurilor menajere făcându-se zilnic (de luni până vineri), în perimetrul asociaţiilor de proprietari/locatari.
- Colectarea din poartă în poartă: se face cu ajutorul pubelelor din plastic primite de fiecare gospodărie, o dată pe săptămână, conform graficului de ridicare a deşeurilor anexat.
# Deşeuri reciclabile
Având în vedere că majoritatea deşeurilor reciclabile sunt reprezentate de deşeurile de ambalaje, urmare a modificărilor legislative aduse prin O.U.G. nr. 74/2018, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 31/2019, prin hotărârea A.G.A. A.D.I. Servsal Argeş nr. 2/28.02.2019, U.A.T.-urile membre au împuternicit Asociaţia, prin Aparatul tehnic al A.D.I. Servsal Arges, în scopul încheierii de contracte/parteneriate cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în deşeurile municipale. Aceste parteneriate/contracte vor duce la o mai bună evidenţă a cantităţilor de deşeuri de ambalaje colectate selective şi a trasabilităţii acestora şi, în final, vor contribui la îndeplinirea ţintelor de reciclare la nivelul Municipiului Curtea de Argeş, la nivel judeţean şi naţional.
1. Colectarea deşeurilor reciclabile de la punctele aferente asociaţiilor de proprietari/locatari.
Punctele pentru colectarea deşeurilor reciclabile de la asociaţiile de proprietari/locatari, respectiv containerele pentru deşeurile reciclabile sunt situate lângă punctele pentru colectarea deşeurilor menajere. Punctele pentru colectarea deşeurilor reciclabile de la asociaţii sunt inscripţionate.
2. Colectarea deşeurilor reciclabile din poartă în poartă (individual).
Colectarea deşeurilor reciclabile se efectuează printr-un grafic de colectare selectivă stabilit de S.C. Financiar Urban S.R.L., astfel:
- Zilnic, de luni până vineri, de la asociaţiile de proprietari/locatari.
- În prima şi a treia vineri a fiecărei luni calendaristice, de la gospodării, sau conform graficului de colectare.
# Deseuri biodegradabile
În baza art. 31, alin. (1) din Legea nr. 211/2011, autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea colectării separate a biodeşeurilor, în vederea compostării şi fermentării acestora şi încurajarea compostării individuale în gospodării. Deşeurile biodegradabile care provin din parcuri, spaţiile verzi şi aliniamente stradale sunt colectate de personalul de la Serviciul Public de Gospodărie Comunală Curtea de Argeş în vederea compostării, rezultatul fiind utilizat în incinta unităţii (atât în seră, cât şi la plantaţiile din aer liber) ca şi îngrăşământ natural. În gospodăriile individuale, în cazul în care acestea deţin unităţi individuale de compost, deşeurile biodegradabile se colectează în aceste recipiente, rezultatul fiind utilizat în propria gospodărie ca şi îngrăşământ natural.
# Deşeuri voluminoase
Deşeurile voluminoase se colectează în centrul înfiinţat pentru a veni în sprijinul populaţiei care doreşte să se debaraseze de mobilă, saltele şi alte obiecte voluminoase, centrul fiind situat pe strada Râmnicu Vâlcea - Clădire Obor, la intrarea în Târgul săptămânal. Colectarea deşeurilor voluminoase se face conform programului afişat la acest centru.
# D.E.E.E.-rile
Municipiul Curtea de Argeş deţine un contract de parteneriat cu S.C. Niconex 2000 Service S.R.L., având ca obiect colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.) de la populaţie şi agenţi economici. D.E.E.E.-urile pot fi predate de populaţie direct la centrul din strada Victoriei, nr. 104F sau la solicitare D.E.E.E.-urile voluminoase sunt ridicate, de personalul de la S.C. Niconex 2000 Service S.R.L., direct de la domiciliu. Trimestrial se organizează campanii pentru colectarea D.E.E.E.-urilor de pe raza municipiului. De asemenea, A.D.I. Servsal Argeş, în parteneriat cu O.T.R-uri de profil, au distribuit recipiente destinate D.E.E.E.-urilor mici şi recipiente pentru baterii atât în instituţile de învăţământ, cât şi în instituţiile publice.

Devierea deşeurilor de la depozitare

Devierea deşeurilor de la depozitare se realizează prin:
- reciclare (colectare separată la sursă de către populaţie, sortare şi balotare la CMID Curtea de Argeş, valorificare prin unităţi specializate);
- compostare (colectare separată a deşeurilor biodegradabile de către operatorul de salubritate, S.P.G.C. Curtea de Argeş şi compostare individuală în gospodării de către populaţie prin unităţi individuale de compost);
- valorificare energetică (sortare şi balotare la Depozitul Ecologic Albota a deşeurilor care nu pot fi valorificate material, valorificare energetică prin unităţi specializate);
- valorificare prin concasare (deşeurile din construcţii).

VI. OBIECTIVE CANTITATIVE DE REDUCERE A CANTITĂŢII GENERATE ŞI DE SELECTARE LA SURSĂ/RECICLARE A DEŞEURILOR

# Obiectivul Planului
Stabilirea şi implementarea unui sistem de reguli şi măsuri în vederea asigurării colectării selective a următoarelor tipuri de deşeuri: hârtie-carton, metal, plastic, sticlă, pentru buna desfăşurare a colectării deşeurilor din Municipiul Curtea de Argeş.
Obiective:
1. Creşterea gradului de informare şi de conştientizare a unui procent de 80% din numărul total al populaţiei de pe raza municipiului Curtea de Argeş. Termen: 30.08.2019.
2. Creşterea gradului de colectare a deşeurilor reciclabile provenite din gospodării de la 15% în anul 2015, la 42% în 2019, în municipiul Curtea de Argeş. Termen: 31.12.2019.
3. Devierea cantităţii de compost din gospodăriile individuale şi din deşeurile stradale provenite de la spaţii verzi, prin depozitare la sursă, de la 3% în 2015, la 50% în 2019, în municipiul Curtea de Argeş. Termen: 31.12.2019.
# Acţiuni întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse
Obiectiv 1: Creşterea gradului de informare şi de conştientizare a unui procent de 80% din numarul total al populaţiei de pe raza municipiului Curtea de Argeş.
Acţiuni:
- realizarea şi distribuirea fluturaşilor cu privire la necesitatea colectării selective a deşeurilor;
- informarea asociaţiilor de proprietari/locatari privind necesitatea colectării selective a deşeurilor;
- mediatizarea obligaţiei de a colecta selectiv deşeuri, prin presa locală;
- organizarea unor campanii de ecologizare în municipiul Curtea de Argeş prin implicarea tinerilor şi a cetăţenilor.
Obiectiv 2: Creşterea gradului de colectare a deşeurilor reciclabile provenite din gospodării de la 15% în anul 2015, la 42% în anul 2019.
Acţiuni:
- implementarea sistemului de colectare a deşeurilor reciclabile în unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Curtea de Argeş, prin stimularea elevilor sau a unităţilor de învăţământ;
- distribuirea sacilor pentru colectarea deşeurilor reciclabile la gospodării individuale din municipiul Curtea de Argeş de către Operatorul de salubritate S.C. Financiar Urban S.R.L.;
- monitorizarea graficului de colectare a deşeurilor reciclabile stabilit pentru populaţie.
Obiectiv 3: Devierea cantităţii de compost din gospodăriile individuale şi din deşeurile stradale provenite de la spaţii verzi, prin depozitare la sursă, de la 3% în 2015, la 50%, în 2019, în municipiul Curtea de Argeş.
Acţiuni:
- distribuirea de către operatorul de salubritate a unităţilor de compost individuale, la gospodăriile care nu deţin aceste recipiente;
- colectarea şi depozitarea deşeurilor provenite de la spaţii verzi din municipiul Curtea de Argeş de Serviciul Public de Gospodărie Comunală Curtea de Argeş, în vederea realizării compostului şi utilizării lui ca şi îngrăşământ natural în sera din incinta unităţii.
# Măsuri implementate în vederea realizării obiectivelor
1. Compostarea deşeurilor organice/biodegradabile.
U.A.T. Curtea de Argeş a solicitat Operatorul de salubritate S.C. Financiar Urban S.R.L. distribuirea de unităţi individuale de compost la gospodăriile de pe raza municipiului Curtea de Argeş, care nu deţin aceste recipiente, în vederea selectării în propria gospodărie şi compostării la domiciliu. Rezultatul poate fi folosit în propria gradină ca şi îngrăşământ natural.
2. Distribuirea sacilor pentru deşeurile reciclabile la fiecare gospodărie.
Operatorul de salubritate S.C. Financiar Urban S.R.L. a distribuit câte un sac pentru colectarea deşeurilor reciclabile la gospodăriile din zonele de case de pe raza Municipiului Curtea de Argeş.
3. Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor reciclabile în unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Curtea de Argeş, prin stimularea elevilor sau a unităţii de învăţământ.
Unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Curtea de Argeş au fost informate că au obligaţia să colecteze selectiv deşeurile reciclabile şi să le predea Operatorului de salubritate S.C. Financiar Urban S.R.L. În vederea implementării obiectivului propus, unităţile de învăţământ vor avea obligaţia de a organiza campanii de informare-conştientizare a elevilor privind necesitatea colectării selective a deşeurilor provenite din gospodărie şi depozitarea acestora separat în containerele special amplasate la punctele de colectare a deşeurilor.
# Programul de raportare a rezultatelor
Operatorul de salubritate S.C. Financiar Urban SRL, în temeiul obligaţiilor stipulate prin Legea nr. 101/2006, Legea nr. 51/2006 şi a celor asumate prin Contractul de delegare, are obligaţia să raporteze către A.D.I. Servsal Argeş, şi, la cerere, către toate autorităţile competente în domeniu (U.A.T., A.N.R.S.C., A.N.M. etc.) toate cantităţile de deşeuri colectate, pe tipuri de deşeuri, cu evidenţierea trasabilităţii lor.
U.A.T. Curtea de Argeş are obligaţia să raporteze anual, până la data de 25 ianuarie, către Administraţia Fondului pentru Mediu, cantităţile de deşeuri municipale colectate pe raza sa teritorială şi, în cazul neîndeplinirii obiectivelor prevăzute de Anexa nr. 6 din O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul pentru Mediu, să plătească contribuţia prevăzuta şi calculată conform prevederilor art. 9, alin. 1, lit. p) din acelaşi act normativ.
Conform Legii nr. 132/2010, U.A.T. Curtea de Argeş a desemnat un responsabil pentru implementarea colectării selective a deşeurilor generate în primărie, acesta având obligaţia de a ţine evidenţa într-un Registru de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv în instituţie, în vederea raportării lunare a cantităţilor colectate către A.P.M. Argeş şi A.N.P.M.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It